Poolcoördinaten
Bewegings vergelijkingen
Behoudswetten
Wetten van Kepler
Lagrangiaanse mechanica
Golfvergelijking
Fourier transformaties
Maxwell vergelijkingen
Bohratoom
Schrödinger vergelijking
Dirac vergelijking
Padintegralen
De ideale gaswet
wetenschaps filosofie
Statistiek
Radiocommunicatie

Extra stof hoofdstuk kracht
Behoud van Impulsmoment

Met behulp van de wetten van Newton kunnen we een aantal grootheden vinden die constant blijven in de tijd. We noemen dit behouden grootheden. Het bekendste voorbeelden hiervan zijn behoud van energie en behoud van impuls. Deze behoudswetten gaan we in klas 5 bespreken. In deze paragraaf bestuderen we het behoud van impulsmoment (L)

Voor deze behoudswet definiëren we eerst het zogenaamde moment (M):

$$ \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} $$

r is hier wederom de radiusvector en F is de kracht die op het voorwerp werkt. Het kruisje staat hier voor het kruisproduct. De definitie hiervan is:

$$ \vec{A} \times \vec{B} = AB\sin{\theta} $$

De hoek θ is hier de hoek tussen de richting van A en B. Merk op dat als A en B in dezelfde of in tegengestelde richting wijzen, dat de sinus gelijk aan nul wordt en dat hierdoor het hele kruisprodukt nul wordt.

Naast het moment definiëren we ook het impulsmoment (L):

$$ \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} $$

p hebben we eerder gezien. Dit is de impuls, gegeven door p = mv.

Als we de afgeleide van het impulsmoment naar de tijd nemen, dan vinden we met de produktregel dat:

$$ \dot{L} = \frac{d(\vec{r} \times \vec{p} )}{dt} = \vec{v} \times \vec{p} + \vec{r} \times \vec{F} $$

Met M = r × F kunnen we dit herschrijven tot:

$$ \dot{L} = m \vec{v} \times \vec{v} + \vec{M} $$

De linker term wordt nul, omdat beide vectoren v in dezelfde richting wijzen en als gevolg is de sinus in het kruisproduct nul. We vinden dus:

$$ \dot{L} = \vec{M} $$

In situaties waarbij het moment M nul is, vinden we:

$$ \dot{L} = 0 \;\;\;\; \text{(als M = 0)} $$

In dit geval is L dus constant en dus een behouden grootheid. Maar in welke gevallen in M nul? Het moment is het kruisprodukt tussen F en r. Als F en r in dezelfde of tegenovergestelde richting wijzen, dan is het moment dus nul (want sin(0)=0 en sin(180)=0). Dit gebeurt bijvoorbeeld bij voorwerpen die in een cirkelbaan bewegen. Neem bijvoorbeeld een planeet die om de zon beweegt. De radiusvector wijst van de zon naar de planeet en de kracht wijst van de planeet naar de zon. r en F wijzen hier dus in tegenovergestelde richting en M wordt hierdoor dus nul.

Wat kunnen we hiermee? Als L constant is, dan weten we dat r × mv constant is. Stel dat een planeet in een ellipsbaan om de zon beweegt, dan zal de r in de tijd veranderen. Als de r kleiner wordt, dan moet volgens het behoud van impulsmoment de snelheid groter worden. Dit is precies wat we zien. Ditzelfde effect heb je bijvoorbeeld ook als je een steen aan een touw rondslingert en dan de steen meer naar je toe trekt. De snelheid van de steen zal toenemen.         Rekenen met impulsmoment
  1. Een kunstschaatser draait met uitgestrekte been en armen een rondje om zijn eigen as. Dan trekt de persoon zijn been en armen in. Leg met behulp van het behoud van impulsmoment uit wat er gebeurt met de schaatser.
  2. De planeet Pluto beweegt in een ellipsbaan om de zon. Leg met behulp van het behoud van impulsmoment uit wat er met de snelheid van pluto gebeurt als de planeet dichter bij de zon komt.
  3. Een persoon houdt een draaiend wiel horizontaal in zijn handen (zie de afbeelding). De persoon gaat zitten op een bureaustoel die kan draaien. Dan draait de persoon het wiel 180 graden om. Leg met behulp van het behoud van impulsmoment uit wat er dan gebeurt met de persoon.

  4. Een wiel wordt aan een touw gehangen zoals in de onderstaande afbeelding te zien is.

    1. Leg uit wat er met het wiel gebeurt als deze wordt losgelaten als het wiel niet draait.
    2. Leg uit wat er met het wiel gebeurt als deze wordt losgelaten als het wiel snel draait. Gebruik hierbij de volgende afbeelding. We zien hier een wiel van de bovenkant gezien. Teken de snelheid die de bovenkant van het wiel in de bovenstaande afbeelding zal krijgen bij het loslaten.